Bokningsvillkor

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig uthyrare är: Fredrik Fürst, Scandinavian Ski Lodge, Kämpevägen 30, 191 49 Sollentuna

tfn +46 (0)706372089,

 

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning

- information lämnas om hur betalning ska ske

- du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag

- stugan stämmer med beskrivningen på bekräftelsen

- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

- du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats/avtalats.

 

Om du inte är nöjd med stugan, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

 

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

När du har betalat din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

 

NÄR SKALL JAG BETALA?

Du skall betala senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen.

Om du bokat tidigare än 60 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 25% av hyran plus eventuell avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgiften skall betalas inom 14 dagar från bokningstillfället. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 60 till 30 dagar före ankomst skall hela hyran vara oss tillhanda inom 14 dagar från bokningstillfället. Bokar du senare än 30 dagar till ankomst skall hela hyran vara oss tillhanda inom 2 bankdagar, dock senast dagen före ankomst.

Bokningen skall alltid vara slutbetald innan tillträde. Ange alltid bokningsnummer vid betalning.

Medtag bokningsbekräftelse och kvitto på erlagd betalning vid ankomst.

 

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

Betalningspåminnelser skickas inte ut på anmälningsavgiften.

Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning.

 

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Fredrik Fürst, fredrik@fsr.se 070-6372089. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar när det är mer än 60 dagar före ankomst, så behåller vi anmälningsavgiften eller eventuell avbeställningsförsäkring.

Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar före ankomst och har avbeställningsförsäkring och kan uppvisa giltigt intyg, så behåller vi avbeställningsförsäkringen samt en expeditionsavgift på 150 Sek. Resterande belopp återbetalas till dig efter det att vi fått intyget. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar efter avbokningstillfället.

Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 100% av logipriset.

 

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa en avbeställningsförsäkring. Det kostar 350 kronor och innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsförsäkringen återbetalas inte vid avbokning.

Avbeställningsförsäkringen gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, som drabbat make/maka, sambo, familj eller medresenär.

b) sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,

c) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

d) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningstillfället.

Avgiften för avbeställningsförsäkringen återbetalas inte vid avbokning.

  

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast klockan 11:00 dag efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående så vi får en chans att åtgärda det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

 

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?

Minimiålder på 20 år gäller för två personer per sällskap som hyr stugan. Om inget annat anges på bekräftelsens framsida.

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rökförbud för stugan som anges på bekräftelsens framsida. Överträdelse av detta förbud medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 3000 Sek.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att debitera dig en avgift från 1800 kronor. Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till stugan vid avresa. I annat fall debiteras du en avgift från 2000 Sek för byte av lås.

 

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM

- du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området.

- du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området.

- stugan används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

 

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M M:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan.

 

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

 

ÖVRIGT:

I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen. I stugan ingår inte heller toalettpapper, rengöringsmedel etc. Tänk på att ta med det!

OBS! Kontrollera ankomst- och avresedatum på bekräftelsens framsida.

 

            Med reservation för tryckfel.